Ochrana osobních údajů

1. Informace o zpracování osobních údajů

Společnost CHOVAN s.r.o., IČO: 27169065 DIČ: CZ27169065, se sídlem Podolské nábřeží 6/34,147 00 Praha 4, spisová značka: C 101570/MSPH Městský soud v Praze, zapsáno 4.srpna 2004, datová schránka: jy93oh

 

provozuje pro své zákazníky (dále jen „zákazník”) za účelem distribuce nabízeného zboží e-shop (dále jen „e-shop”).

V těchto podmínkách zpracování osobních údajů (dále jen „podmínky”) jsou každému zákazníkovi poskytovány veškeré potřebné informace o zpracování osobních údajů, které se jej týkají, v souvislosti a) s nákupem zboží v-eshopu na internetových stránkách www.chovan.cz, b) se správou účtu na internetových stránkách www.chovan.cz (viz čl. 5 těchto podmínek),

aby každý zákazník věděl, jaké osobní údaje a za jakým účelem jsou o něm zpracovávány.

Společnost CHOVAN s.r.o., jakožto zakladatel a provozovatel e-shopu, má v rámci zpracování osobních údajů postavení správce osobních údajů (dále jen „správce”).

Pro řádné vyřizování objednávek zákazníků z e-shopu je nezbytné, aby docházelo ze strany správce ke zpracování osobních údajů jednotlivých zákazníků.

Správce tímto prohlašuje, že zpracování osobních údajů zákazníků probíhá v souladu s právními předpisy České republiky a s evropskými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Osobní údaje zákazníků nebudou předávány do zahraničí.

2. Právní důvod zpracování osobních údajů

Právní důvody zpracování osobních údajů jsou založeny na plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a správcem (provedení a potvrzení objednávky zboží z e-shopu) a s tím související poskytování služeb a dále na poskytnutí služeb spojených s vytvořením účtu (registrací) na internetových stránkách www.chovan.cz (dále jen „účet”).

Žádný právní předpis nestanoví povinnost zákazníka poskytnout správci osobní údaje ke zpracování dle čl. 3 těchto podmínek. Zákazník poskytuje správci osobní údaje ke zpracování zcela dobrovolně.

Zákazník bere na vědomí, že v případě neposkytnutí osobních údajů správci v požadovaném rozsahu, nemůže dojít k realizaci objednávky zboží z e-shopu (nemůže být uzavřena kupní smlouva na dodání objednaného zboží).

3. Rozsah a způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje každého zákazníka jsou zpracovávány v takovém rozsahu, v jakém tento zákazník osobní údaje při vytvoření účtu poskytl, tento zákazník poskytl v rámci provedení objednávky zboží z e-shopu, nebo v budoucnu v návaznosti na existující účet správci poskytne. Plný rozsah zpracování osobních údajů získá zákazník dotazem učiněným způsobem dle čl. 8 těchto podmínek.

Osobní údaje jsou ve většině případů zpracovávány automatizovaně v elektronické podobě, a to s ohledem na skutečnost, že správce poskytuje v rámci e-shopu a registrace svoje služby

v elektronické podobě a většina dalších činností spojených s činností správce vůči zákazníkovi probíhá elektronicky. Dále mohou být osobní údaje zpracovávány manuálně v písemné podobě.

Správce zpracovává osobní údaje v nejmenším možném rozsahu tak, aby mohl zákazníkům zajišťovat všechny služby spojené s nákupem v e-shopu a vedením účtu.

O zákaznících jsou zpracovávány při vyřizování objednávky z e-shopu tyto osobní údaje:

· jméno a příjmení

· adresa bydliště a stát

· telefonní číslo

· emailová adresa

 

4. Prohlášení o bezpečnosti

Správce prohlašuje, že se všemi osobními údaji, které od zákazníků získá, nakládá jako s přísně důvěrnými v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Správce přijal všechna nezbytná bezpečnostní a organizační opatření, aby osobní údaje zákazníků chránil, zejm. před jejich zneužitím, ztrátou či zničením.

Internetové stránky správce jsou zabezpečeny standardním způsobem pomocí protokolu http.

Přihlášení do účtu je možné pouze po zadání kombinace registrované emailové adresy a osobního hesla. Pro zajištění plné bezpečnosti přihlášení do účtu je nezbytné, aby sami zákazníci nesdělovali svoje osobní přístupové údaje třetím osobám nebo tyto údaje nezadávali tehdy, používají-li počítač a internetový prohlížeč společně s jinými uživateli nebo je-li tento prohlížeč vybaven správou hesel nebo obdobným softwarem umožňujícím vyvolat dané heslo.

5. Účel zpracování osobních údajů

Realizace objednávek v e-shopu

Dle čl. 2 těchto podmínek dochází ke zpracování osobních údajů za účelem realizace a vyřízení objednávky zákazníka. Jedná se o zpracování osobních údajů spojené se dodáním vybraného zboží z e-shopu tomuto zákazníkovi.

 

Správa účtu

Každý zákazník je oprávněn vytvořit si u správce účet, který bude následně sloužit pro správu adres zákazníka, doposud realizovaných objednávek zákazníka a dalších osobních údajů vyžadovaných pro dodání objednaného zboží přes e-shop. Zpracování osobních údajů je založeno vytvořením tohoto účtu.

 

Realizací objednávky přes e-shop nedojde automaticky k vytvoření účtu. Každý zákazník má právo po správci požadovat zrušení účtu elektronickým oznámením na chovan@chovan.cz

Jakmile dojde ke skutečnosti, která bude mít za následek omezení, přerušení nebo zastavení zpracování osobních údajů, bude správce zpracovávat osobní údaje zákazníka pouze v nezbytném rozsahu, po nezbytně dlouhou dobu a pouze za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů správce. Jakmile pomine i tento účel zpracování osobních údajů, provede správce jejich likvidaci

6. Odvolání souhlasu

Zákazník bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený správci pro marketingové účely trvá do doby jeho odvolání. Svůj souhlas udělený pro marketingové účely může zákazník snadno odvolat následujícími způsoby:

· úpravou účtu

· zasláním emailu na chovan@chovan.cz s informací, že zákazník nemá zájem, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány pro marketingové účely a že odvolává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely.